Školní budova
Měšťanská škola byla povolena výnosem zemské školní rady ze dne 4. července 1903, otevřena byla 16. září 1903 slavnostní bohoslužbou. Iniciátorem stavby nové školní budovy (stávající hlavní školní budova) se stal tehdejší bysterský purkmistr, poslanec sněmu Království českého, Hynek Macků, který koupil statek č. 24, nechal jej zbořit a pozemek věnoval ke stavbě školy. Se stavbou budovy se začalo v polovině září roku 1903. Podle úsudků znalců byla postavena důkladně a levně (přes 100 tis. K). Dne 18. listopadu 1904 proběhla kolaudace a o dva dny později  byla uspořádána hudební beseda a večer věneček. V roce 1910 Antonín Pruška vyhotovil a škole věnoval pamětní desku. Deska byla umístěna při vstupu do budovy v levém výklenku ve vestibulu. V r. 1946-47 byla zahájena rozsáhlá generální oprava  školní budovy s přispěním státních finančních prostředků. Stopy na budově školy, které po sobě zanechalo více jak čtyřicetileté užívání a válka, bylo nutností  co nejrychleji odstranit. Učitelé i místní občané se pustili s velkou chutí do práce. Byly vyměněny staré podlahy a okna, provedena oprava fasády a její nátěr, opraveny byly parapety, římsy, žlaby, krytina, schody na dvůr. Postupně se vymalovala celá škola a opravily se lavice a stoly. V červnu 1962 bylo definitivně rozhodnuto o přístavbě školy v zahradě za hlavní školní budovou. Kolaudace nové stavby proběhla 31.7. 1963. V letech 1969-1970 probíhá generální oprava školní budovy (výměna střešní krytiny, klampířské práce, nové omítky hlavní budovy). V červenci 1972 byla zahájena nástavba pavilonu školy. V roce 1975 se uskutečňuje rekonstrukce elektroinstalace hlavní školní budovy (1992 rekonstrukce). O sedm-osm let později se realizují šatny pro žáky druhého stupně a dále se také zahájila výstavba kotelny, buduje se ústřední topení a položily se základy na výstavbu nové školní jídelny. Rekonstrukce tělocvičny probíhá koncem školního roku a o prázdninách v roce 2000, v témže roce bylo dokončeno mini hřiště u pavilonu školy. V hlavní budově školy byla zřízena počítačová učebna s 12 pracovišti s připojením na internet. Z finančních prostředků SRPDŠ bylo pořízeno v roce 2002 relaxační zařízení pro žáky 1.stupně a děti školní družiny. V nejbližších příštích latech pokračováno v generální rekonnstrukci hlavní školní budovy. Změny školství pokračují,také škola je v neustálém pohybu a očekávání něčeho nového.